1.0
 
ALMENNT UM ÞÓKNUN

1.1
Gjaldskrá þessi gildir fyrir Lögmannastofuna JURALIS nema um annað hafi verið samið.

1.2
Ákvörðun þóknunar mótast af þeim fjárhagslegu hagsmunum sem tengjast því verki sem unnið er eða að þóknun sé ákvörðuð samkvæmt tímagjaldi. Eðli verks eða samningur lögmanns og viðskiptavinar ræður því hvor aðferðin er notuð.

1.3
Þegar þóknun er ákvörðuð samkvæmt tímagjaldi, getur viðskiptavinur óskað eftir útskrift úr tímaskrá lögmanns.

1.4
Allar þóknunarfjárhæðir í gjaldskránni eru tilgreindar án virðisaukaskatts sem er 24%.

1.5
Samkvæmt 24. gr. laga nr. 77/1998 um lögmenn, er lögmanni rétt að áskilja sér hæfilegt endurgjald fyrir störf sín, þar á meðal hluta af fjárhæð máls og hærra endurgjald í máli sem vinnst en máli sem tapast.

Loforð um sýnilega ósanngjarnt endurgjald fyrir málflutningsstarf er hins vegar ekki skuldbindandi.

Samkvæmt 8. gr. sömu laga hefur stjórn Lögmannafélags Íslands úrskurðarvald um endurgjald fyrir málflutningsstörf ef ágreiningur um það er borinn undir hana.

1.6
Samkvæmt siðareglum Lögmannafélags Íslands ber lögmanni að gera viðskiptamanni sínum eftir föngum grein fyrir áætuðum málskostnaði, það er þóknun og útlögðum kostnaði.

Megi ætla að kostnaðurinn verði hár í hlutfalli við þá hagsmuni sem eru í húfi, skal vekja á því sérstaka athygli.

 

2.0 
MÁLFLUTNINGUR

2.1
Ákvæði 2.0 taka til málflutnings fyrir dómi og eftir því sem við á, fyrir stjórnvaldi.

Málflutningsþóknun er reiknuð af samanlagðri fjárhæð höfuðstóls og vaxta við dómtöku máls.

Málskostnaður, sem dæmdur er í máli, fellur til málsaðila og hefur ákvörðun dómsins um fjárhæð málskostnaðar ekki áhrif á útreikning málflutningsþóknunar samkvæmt grein 2.0

Viðskiptavinur ber ábyrgð á greiðslu málflutningsþóknunar til lögmanns síns.

2.2
Þegar mál er flutt munnlega eða gagnaöflun fer fram eftir þingfestingu, er þóknun 121.000,- kr. að viðbættum 15% af stefnufjárhæð og vöxtum, allt að 4.270.000,- kr., 7% af næstu 8.240.000 og 4% af því sem umfram er. 

2.3
Þegar reka má mál samkvæmt 17. kafla laga um meðferð einkamála og eigi fer fram gagnaöflun eftir þingfestingu og þegar mál er dómtekið eða tekið til áritunar á þingfestingardegi, skal þóknun vera 20.700,- kr., að viðbættum 15% af stefnufjárhæð og vöxtum, allt að 2.000.000,- kr., 5% af næstu 4.100.000,-kr.  og 3% af því sem umfram er. 

2.4
Þegar mál, sem ekki fellur undir 2.3 er dómtekið á þingfestingardegi eða útivist verður í því síðar af hálfu stefnda, eða þegar sátt verður í máli eftir þingfestingu en fyrir aðalmeðferð, er þóknunin 98.500,- kr. að viðbættum 12,5% af stefnufjárhæð og vöxtum, allt að 4.2700.000,- kr., 6% af næstu 8.240.000,- kr. og 3% af því sem umfram er. 

2.5
Í málum þar sem örðugt er að meta hagsmuni til fjár og þar sem um lágar fjáhæðir er að ræða en úrstit máls hafa þýðingu fyrir ótiltekinn fjölda aðila, er þóknin að jafnaði frá 325.000,- kr. til 1.850.000,- kr., eftir umfangi verks og vinnuframlagi. 

Lögmanni er heimilt við ákvörðun þóknunar að taka tillit til þess þegar hagsmunir viðskiptamanns af málsúrslitum eru meira en kröfufjárhæð.

2.6
Lögmaður á rétt á sérstakri þóknun fyrir flutning um formhlið máls, dómskvaðningu matsmanna, meðferð matsmáls og vegna höfðunar og reksturs vitnamáls, allt eftir umfangi verks og vinnuframlagi.

2.7
Auk þóknunar, samkvæmt greinum 2.3 til 2.6, kemur til viðbótarþóknun fyrir mót samkvæmt grein 4.1.3.0 

INNHEIMTUR

3.1
Grunngjald innheimtuþóknunar er 50.000- kr.
Við bætist, af samanlagðri fjárhæð höfuðstóls og vaxta:
25% af fyrstu 50.000 kr. innheimtufjárhæðar,
10% af næstu 500.000 kr. innheimtufjárhæðar,
5% af næstu 5.000.000 kr. innheimtufjárhæðar,
3% af næstu 50.000.000 kr. innheimtufjárhæðar og
2% af því sem umfram er.

Þegar stofnun kröfu hefur í för með sér aukna vinnu eða kostnað vegna eðlis kröfunnar, s.s. um lögveðskröfur þegar kanna þarf þinglýstan eiganda og hvort eign sé á uppboði , eða annað þess háttar, er tekið sérstakt viðbótargjald fyrir þá vinnu.  Gjaldið fer eftir umfangi þessarar viðbótarvinnu.

3.2
Kröfuhafi ber, gagnvart lögmanni, ábyrgð á greiðslu þóknunar og öllum útlögðum kostnaðu lögmanns ásamt vöxtum.

3.3
Þóknun er 9.000,- kr. fyrir ritun greiðsluáskorunar, beiðnar um aðför, nauðungarsölu og vörslusviptingu, kröfulýsingar, kröfu um gjaldþrotaskipti og afturköllun. 

3.4
Fyrir athugun á eingastöðu fyrir fullnustugerð sem og könnun á fjárhagsstöðu einstaklinga og fyrirtækja, af öðru tilefni, svo sem leiti í bifreiðaskrá, fasteignaskrá, vanskilaskrá og öðru reiknast þóknun samkvæmt tímagjaldi  sbr. gr. 18.0, þó að lágmarki m.v. 15. mínútur.4.0 

MÓT

4.1
Þóknun fyrir mót í máli sem tekið er fyrir hjá héraðsdómi, hæstarétti, sýslumanni eða öðru stjórnvaldi er samkvæmt tímagjaldi sbr. gr. 18.0. Lágmarkstími er þó aldrei undir 30. mínútum.

4.2

Þrátt fyrir ákvæði í grein 4.1er lögmanni heimilt fyrir fyrsta mót í hverju máli hjá sýslumanni að taka, auk málflutnings- eða innheimtuþóknunar, sérstaka þóknun miðað við kröfufjárhæð.
Þóknun er reiknuð af samanlagðri fjárhæð höfuðstóls og vaxta.

Fyrir fyrsta mót hjá sýslumönnum við aðför, nauðungarsölumeðferð, kyrrsetningu, lögbanns-og lögggeymslugerðir, svo og útburðar-og innsetningarerðir, skal miða þóknun við kröfufjárhæð sem hér segir:  15.600 kr. af fyrstu 96.000 krónum,  9.600 kr. af næstu 96.000 kr., 0,5% af næstu 960.000 kr. og 0,25% af því sem umfram er. 

4.3
Fyrir mót í málum, þar sem örðugt er að meta hagsmuni til fjár, má við ákvörðun þóknunar taka tillit til mikilvægis málsins, umfangs þess og þess tíma sem málið tekur. 5.0 

TJÓNABÆTUR

5.1
Fyrir uppgjör og samninga um tjónabætur skal þóknun vera sem að neðan greinir, að viðbættum 35% ef gagnaöflun er samfara, af heildarfjárhæð bóta með vöxtum.
Grunngjald innheimtu er 31.500

Af fyrstu 65.000 25%
Af næstu 630.000 15%
Af næstu 3.500.000 11%
Af næstu 5.500.000 8%
Af fjárhæð þar yfir 5%

Ákvæði þessarar greinar gilda þegar uppgjör fer fram eftir skaðabótalögum, þ.m.t. varðandi sjúklingatryggingu og slysatryggingu sjómanna.

Innheimta bóta úr summutryggingum
Fyrir innheimtu bóta úr summutryggingum greiðast 10% af innheimtum bótum, þó eigi lægri en kr. 200.000, auk vsk.

5.2
Þóknun fyrir innheimtu tjónabóta, þegar reka þarf málið fyrir dómstólum, er samkvæmt grein 2.06.0 

ERFÐASKRÁR

6.1
Þóknun fyrir gerð erfðaskrár er 50.000,- kr. eftir umfangi verks auk tímagjalds samkvæmt grein 18.0 fyrir þann tíma sem fer í viðtöl og gagnaöflun. 7.0 

HJÓNASKILNAÐARMÁL OG SAMBÚÐASLIT

7.1
Þóknun fyrir gerð skiptasamnings, þegar samningsaðilar, hjón eða sambúðarfólk eru sammála um efni og gerð samningsins, er 50.000,- kr. auk tímagjalds samkvæmt grein 18.0 fyrir þann tíma sem fer í samningaviðræður og gagnaöflun.

Ef ágreiningur er um búskipti er þóknun samkvæmt grein 11.2. 8.0 

BARNARÉTTUR, FORSJÁR- OG UMGENGNISRÉTTARMÁL OG BARNAVERNDARMÁL

8.1
Þóknun fyrir þjónustu vegna forsjár- og umgengnisréttarmála, barnaverndarmála, faðernismála, véfengingarmála og annarra þeirra mála sem falla undir barnarétt er samkvæmt tímagjaldi í grein 18.0. 9.0 

KAUPMÁLAR

9.1
Þóknun fyrir gerð kaupmála er 50.000,- kr. eftir umfangi verks auk tímagjalds samkvæmt grein 18.0 fyrir þann tíma sem fer í viðtöl og gagnaöflun. 10.0 

SAMBÚÐARSAMNINGAR

10.1
Þóknun fyrir gerð sambúðarsamninga er 50.000,- kr. eftir umfangi verks auk tímagjalds samkvæmt grein 18.0 fyrir þann tíma sem fer í viðtöl og gagnaöflun. 11.0 

BÚSKIPTI, GREIÐSLUSTÖÐVUN, NAUÐASAMNINGAR

11.1
Þóknun fyrir skiptastjórn, aðstoð við greiðslustöðvun eða umsjón með nauðasamningum, er samkvæmt tímagjaldi í grein 18.0.

Í búum, þar sem um verulegar eignir er að ræða, er heimilt að reikna 20% álag á tímagjald vegna vinnu við fyrstu aðgerðir.

Þóknun fyrir málflutning eða innheimtu, sem tengist skiptastjórn, er samkvæmt greinum 2.0 og 3.0.

11.2
Þóknun fyrir einkaskipti dánarbúa, skiptastjórn samkvæmt erfðaskrá, gæslu hagsmuna við búskipti í dánarbúum og við opinber skipti, félagsslit og fjárslit milli hjóna og sambúðarfólks er reiknuð af heildarfjárhæð nettó arfs- eða búshluta þess eða þeirra sem unnið er fyrir og með eftirgreindum hætti:

Grunngjald er kr. 100.000,- kr.
Að auki af fyrstu 500.000,- krónum  =  8%
Af næstu 1.500.000,- krónum  =  6%
Og af því sem umfram er  =  3%
Komi til málaferla fer um málflutningsþóknun samkvæmt grein 2.0. 12.0 

LEIGUSAMNINGAR

12.1
Þóknun fyrir gerð leigusamninga er 50.000,- kr., auk 2,5% af leigufjárhæð, allt að árs leigu. 13.0 

STOFNUN FÉLAGA

13.1
Þóknun fyrir skjalagerð við stofnun félags er 150.000,- kr. eftir umfangi verks auk tímagjalds samkvæmt grein 18.0 fyrir þann tíma sem fer í viðtöl og gagnaöflun. 14.0 

ÝMIS SKJALAGERÐ OG RÁÐGJÖF

14.1
Þóknun fyrir gerð skuldabréfa og tryggingabréfa er 50.000,- kr. og allt að 0,5% af allri fjárhæðinni.

14.2
Þóknun fyrir veðleyfi, veðbandslausn, umboð og ýmsar umsóknir er 15.000,- kr. auk tímagjalds samkvæmt grein 18.0 fyrir þann tíma sem fer í viðtöl og gagnaöflun.

14.3
Þóknun fyrir munnlega ráðgjöf og leiðbeiningar er samkvæmt grein 18.0 en þó aldrei lægra 25.000,- kr. 15.0 

KAUP OG SALA

15.1
Þóknun er, fyrir skjalagerð og frágang við kaup eða sölu, 2,3% af söluverði fasteignar og skráðs skips en 5% af söluverði lausafjár.

Sala félaga og atvinnufyrirækja 5% af heildarsölu þ.m.t. birgðir.

Þóknun fyrir gerð kaupsamnings eða afsalsbréfs er 50.000,- kr. og allt að 1% af kaupverði eftir umfangi verks.

Þóknun fyrir athugun og yfirlestur samninga og skjala við kaup eða sölu fasteigna eða lausafjár, sem annar lögmaður eða fasteignasali hefur gert, er 40.000,- kr. auk 0,1% af samningsfjárhæð. 16.0 

EIGNAUMSÝSLA OG SAMNINGAR UM SKULDASKIL

16.1
Þóknun vegna eignaumsýslu og samninga um skuldaskil skal vera 8-10% af innborgaðri fjárhæð eða upphaflegri fjárhæð skulda auk tímagjalds samkvæmt 18.0 gr. 17.0 

AKSTURSKOSTNAÐUR OG DAGPENINGAR

17.1
Heimilt er að reikna kostnað við akstur og ferðir með hliðsjón af reglum fjármálaráðuneytisins um aksturskostnað og dagpeninga.

17.2
Fyrir störf utan Reykjavíkur, Mosfellsbæjar, Seltjarnarness, Kópavogs og Hafnarfjarðar, greiðast aukalega dagpeningar 50.000, kr. auk alls ferða og dvalarkostnaðar. 18.0 

TÍMAGJALD

18.1
Tímagjald er frá 26.400,- kr. til 32.300,- kr. Ákvörðun um fjárhæð gjaldsins innan þeirra marka fer eftir þeim hagsmunum sem verki eru tengdir, ábyrgð lögmannsins, starfsreynslu hans og sérþekkingu, verkhraða og niðurstöðu máls. Í tímagjaldinu er innifalinn ýmis nauðsynlegur skrifstofukostnaður svo sem ljósritun, vélritun, faxsendingar og póstburðargjöld. 19.0 

ÝMIS ÁKVÆÐI

19.1
Heimilt er að taka hærri þóknun en lýst er í gjaldskránni ef verkefni krefst vinnu utan reglulegs vinnutíma, vinna fer fram í öðru landi, á erlendu tungumáli eða hraða þarf afgreiðslu sérstaklega. Einnig ef verulegir hagsmunir vinnast.

19.2
Tímagjald og aðrar fjárhæðir í gjaldskránni breytast í samræmi við almennar verðlagsbreytingar. Þóknun fyrir unnið verk er miðuð við þá gjaldskrá sem gildir þegar reikningur fyrir verkið er gerður.

19.3
Lögmaður getur krafist þess að viðskiptavinur greiði fyrirfram upp í þóknun og mánaðarlega útlagðan kostnað og greiðslur upp í þóknun eftir því sem verki miðar.

19.4
Viðskiptavinur greiðir allan útlagðan kostnað, þar með talinn kostnað við akstur og ferðalög. Ýmis kostnaður sem fellur til á skrifstofunni og erfitt er að sérgreina svo sem ljósritun, vélritun, faxsendingar og póstburðargjöld er að öllu jafnaði innifalið í þóknun samkvæmt gjaldskrá þessari.